WITAMY NA STRONIE adGEO

Podział nieruchomości

Rozdzielenie działki ewidencyjnej (czyli nieruchomości gruntowej) na części to inaczej podział nieruchomości. Wykonuje się to poprzez wytyczenie granic podziału oraz opracowanie stosownej dokumentacji technicznej (operatu technicznego). Procedura ta składa się z kilku etapów:

 • przygotowanie wstępnego projektu podziału gruntów przez geodetę;
 • ocena zgodności rozdzielenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy w formie postanowienia burmistrza, wójta lub innego, właściwego włodarza;
 • sporządzenie dokumentacji z czynności przyjęcia granic;
 • opracowanie projektu podziału z nowymi granicami wydzielanych części działki oraz wykazem zmian gruntowych;
 • wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości przez wójta, burmistrza itd.;
 • zgłoszenie dokumentacji do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czas, jaki trzeba wziąć pod uwagę przy podziale nieruchomości, wynosi od dwóch do kilku miesięcy.

Scalanie nieruchomości

Inną formą przekształcenia nieruchomości jest jej scalenie. Ma ono na celu najczęściej zwiększenia poziomu funkcjonalności tych gruntów. Wszczęcie postępowania następuje na podstawie postanowienia starosty, a w jego treści znajdują się szczegółowe informacje na temat m.in. powierzchni obszaru, którego dotyczy i jego granic.

Jeśli chodzi o zakres powierzchniowy scalenia gruntów, to jest on uzależniony od np.:

 • położenia terenu;
 • kształtu, jaki mają poszczególne nieruchomości gruntowe;
 • istniejącego układu komunikacyjnego;
 • lokalizacji istniejącej zabudowy;
 • stanu istniejącej infrastruktury technicznej;
 • terenów, które w planie miejscowym zostały wyznaczone pod zabudowę.

 

Znak geodeyzjny

 

W obszarze usług geodezyjnych mieści się także wznawianie znaków granicznych. To inaczej znak wykonany z trwałego materiału umieszczony na stałe na granicach działek. Z kolei znakiem geodezyjnym może być np. forma betonowa, butelka, kamień, palik geodezyjny. Umieszcza się go na granicach działek i jest chroniony przez prawo. Wznowienie znaków ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy zostały zniszczone lub celowo usunięte, nie ma całkowitej pewności co do przebiegu granicy danej działki albo chcemy ją ogrodzić.

 

Podział lub scalenie nieruchomości a znak geodezyjny

 

Oferujemy sporządzenie dokumentacji związanej z podziałem lub scaleniem nieruchomości. Jedynie geodeta z uprawnieniami może nanosić zmiany do operatu rozgraniczeniowego, na podstawie którego następuje wytyczenie ścisłych granic na gruncie. Wyznacza je znak geodezyjny - jeśli uległ on zatarciu, niezależnie od przyczyn (art. 227 KK przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności za jego zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie), w ramach specjalistycznej usługi należy wznowić go właśnie na podstawie istniejącego operatu. Przy podziale nieruchomości w Poznaniu oraz innych miejscowościach regionu aktualizujemy dokumentację i rozmieszczamy znaki geodezyjne zgodnie z nowym przebiegiem granic.

Usługi Geodezyjne
ADGEO Sp. z o.o.

ul. Główna 33/2
61-007 Poznań
tel.: 665 045 010
mail: biuro@adgeo.eu